HOME 로그인 회원가입


 > 공지및새소식 > 공지사항  

조회수 201
제목 第26回 全國漢詩紙上白日場 入賞者 發表
작성자 hyanggyo1
작성일자 2020-10-28

26回 全國漢詩紙上白日場 入賞者 發表

 

2020年度 大邱鄕校가 주체한 全國漢詩紙上白日場 審査委員會에서

다음과 같이 選定되었기에 알려드립니다.

入賞者

    〇 壯元  1: 張 斗 鉉

    〇 次上  2: 丁 奎 元, 金 仁 淑

    〇 次下  3: 安 永 仁, 李 相 妙, 李 判 世

    〇 參榜 10: 兪 德 善, 洪 美 花, 曺 喜 旭, 李 鐘 文, 閔 敬 仙,

                       張 文 洙, 白 樂 相, 鄭 秉 植, 權 宰 赫, 金 箕 讚

    〇 佳作 20: 張 宰 榮, 崔 海 大, 金 道 根, 金 兌 墪, 李 應 春,

                       李 源 俊, 金 鎭 善, 朴 政 雄, 李 永 燉, 黃 龍 坤,

                       李 永 昌, 金 柄 奭, 安 大 煥, 朴 潤 和, 曺 三 承,

                       金 壽 漢, 金 恩 斗, 金 壬 洙, 朴 在 穆, 鄭 哲 佑

1. 施賞金은 계좌입금 처리 됩니다.

      2. 施賞式103110:00~ 대강당에서 진행됩니다.

 

 

 

 

                                       西紀 20201028

 

 

 

 

 

大 邱 鄕 校 典 校 禹 鍾 益